Twitter’da Arkadaş Önerilerinin Teknoloji ve Bilgi Yönetimine Etkisi

Sosyal medya ve sosyal ağlar, ortak bir ilgiye yönelen, birbiriyle etkileşim içerisinde hareket eden bağlı bireyler veya kuruluşlardan oluşur. Günümüzde birçok sosyal medya platformu (Facebook, Linkedin, Snapchat, Twitter vb.) farklı alanlarda özelleşmiş olsa da, milyonlarca insan tarafından kullanılmakta, birçok insanın birden fazla sosyal medya hesabı bulunmakta ve kullanıcı sayısı da günden güne hızla artmaktadır. Web […]

Algılan(a)mayan Bir Mes’ele: Türk Kültür Havzası

Tarih boyunca gerçekleşen göçler ve savaşlar neticesinde, Türk topluluklarının muhtelif coğrafyalara yayılmış olduğu ve kendisine pek çok yeni vatan edindiği bilinen bir gerçektir. Hatta Anadolu’nun Türk vatanı olma deneyi, tarihte eşine az rastlanır bir hadisedir. Göç edilen coğrafyaların vatan tutulması, devletler kurulması, farklı kültürlerle gerçekleşen etkileşimlere rağmen kültürel kimliğin kaybedilmemesi, Türk topluluklarının müthiş bir teşkilatlanma […]

Türk Milliyetçiliğinin Anlam Evreni: Ziya Gökalp’in Türkçülük Anlayışı

Ülkemizde sosyolojinin kurucusu ve Cumhuriyetimizin “fikrî mimarı” Ziya Gökalp, Türkçülüğü “Türk Milleti’ni yükseltmek” olarak tanımlarken; bunun da ancak dil, din ve kültür birliği ile mümkün olacağını söyler. Ziya Gökalp, bu tariften yola çıkarak, Türkçülüğü anlamak için milleti tanımlamanın iktiza ettiğini savunur ve “Türkçülüğün Esasları”nı buna göre belirler. Üzerinde durmaya çalıştığımız konu başlığını vuzuha kavuşturmak için […]

Batı Trakya Türkleri ve Yunanistan’ın İhlalleri

Batı Trakya; 1913’te kaybedilen, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı, bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan ve Avrupa sınırında komşumuz olan bölgenin adıdır. Gerek tarihi bağlar, gerekse coğrafi yakınlık icabı, Batı Trakya bölgesinin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde daima önemli bir yeri olmuştur. Batı Trakya Türklerinin hakları, 1830 Londra Protokolü ve 1881 İstanbul Sözleşmesi’nin 1913 Atina Antlaşması ile teyit […]

Türk Cihân Hâkimiyeti Yolunda Kutlu Fetih: İstanbul’un Fethi

    İstanbul’un fethi sadece Türk tarihi açısından değil dünya tarihi açısından da çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul, tarih boyunca pek çok devletin hedefi oldu. Romalıların kutsal gördükleri İstanbul, Müslümanlar ve Türkler açısından da manevî bir önemi haizdir. Hz. Peygamber’in bu husustaki hadîsleri İstanbul’un bizler açısından manevî kıymetine bir örnektir. Bunun dışında siyasî ve […]

Türk Eğitimi’nin Kısa Bir Hülasası-1

        İslamiyet Öncesi Türkler’de Eğitim               “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” -Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk   Öğrenmek ve öğretmek, dolayısıyla öğretmenlik insanlık tarihi ile yaşıttır. Tüm yaratılış hikayeleri bir öğrenme sürecini de içinde barındırmaktadır. Bazen Allah tarafından insana bazen […]

Gayri Hukuki Bir Politika Aracı Olarak Uluslararası Terörizm

İnsanoğlunun var olduğu günden beri devam eden güvenlik kaygısı ve güvende hissetme ihtiyacı, insanların bu sebep münasebetiyle farklı olaylar, durumlar, hareketler içerisinde bulunmalarına neden olmuştur. İnsanların ve sonrasında toplumların güvenlik kaygıları, zaman geçtikçe özgürlük kavramının ve anlayışının da sorgulanarak, bu iki kavramın birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisine girmelerini sağlamıştır.“Toplum Sözleşmecileri”nden Thomas Hobbes’e göre devlet, ona […]

Necip Fazıl Kısakürek ve Hukuk Edebiyatımız Üzerine Bir Bakış

Geçtiğimiz günlerde vefatının sene-i devriyesinde külliyatını bize tekrar hatırlatan Necip Fazıl Kısakürek’i hayırla yad ediyoruz. Edebiyat ve düşünce hayatında insanı metafiziği ile ele alması bakımından 20.yy’ın genel kavrayışına mukavemet eden bunu gerçekleştirmeye çalışırken de Türk-İslam medeniyetine ait müktesebattan azami ölçüde istifade eden Necip Fazıl hiç şüphesiz hukuk kavramı ve olgusu hakkında akademik mecraların dışında önemli […]

Devlet ve Güvenlik Kavramları Ekseninde Değişen Riskler ve Yeni Güvenlik Anlayışı

Beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi her dönemde az ya da çok hissedilen devlet; oluşumu itibariyle düzenleyici ve düzeltici bir rolü ifa etmektedir. Buna göre kurumları aracılığıyla ve yaptığı sosyal politikalar ve yürüttüğü sosyal hizmetlerle “düzenleyici” rolünü ifa eden devlet; düzenleyemediği ya da daha doğru bir ifadeyle düzenlediği halde ortaya çıkan sorunlar bağlamında ve güvenliği sağlamak, yeniden […]

Feodâl Toplumdan Kapitâlist Topluma Geçiş ve Osmanlı İktisâdiyyâtı

Bir toplumda kapitalizmin gelişmesini anlamanın püf noktası o toplumun feodal dönem uzantılarını da incelemektir. Zira kapitalizm anlık bir mefhum değil, bilakis çok uzun bir sürecin sonunda ortaya çıkan kompleks bir üretim tarzıdır. İnsanoğlunun daha avcılık ve toplayıcılık yaptığı dönemde sahip olduğu sınıfsız toplum, zaman ilerledikçe yerleşik hayata geçmenin verdiği artan yaşam kalitesiyle beraber nüfus artışına […]