Girdi yapan Fatih Mehmed Önal

Destanların Efendisi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu‘nun Fikir Dünyası

“Şol gökleri kaldıranın Donatarak dolduranın “Ol” deyince olduranın Doksan dokuz adı ile…” Türk edebiyatında destan şairi olarak bilinen şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’dur. Destan şairimiz destanı şöyle tanımlıyor: “Destan, milletin en yüksek duygu, düşünce ve isteklerini ifade eden ve değişmez özelliği kahramanlık olan eserlerdir.” Bu kahramanlık eserlerini, Türk milletine büyük bir ustalık ile aktarması hasebiyle Niyazi […]

Sevr Antlaşması Karşısında Türklük Mücadelesi

  Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Fakat Sevr, bir barış antlaşması olmaktan öte Türk devletinin ölüm fermanı niteliğindedir. Antlaşmanın maddeleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tarihe de ölü doğmuş antlaşma olarak geçmiştir. Bu antlaşmayı hiçbir Türk ferdinin kabullenmesi mümkün değildi, nitekim […]

Orhun Abidelerinden Türk Milletine Sesleniş

Orhun Abideleri, Türk milletinin kadim tarihinin asırlar boyunca aktarılmasını sağlayan bengü taşlardır. Taşa kazınan bu tarihî eserler 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dikilmeye başlanmıştır. Taşlar, kaplumbağa kaide üzerine oturtulmuştur. Kaplumbağa, uzun ömür ve kalıcılığı temsil etmektedir. Nitekim yaklaşık 1300 sene öncesinden bugüne kadar gelerek de bizlere ulaşmıştır. Orhun Abideleri, Türkçe’nin ve Türk tarihinin ilk yazılı […]

Kıbrıs’ta Yunan-Rum Mezalimi ve Şehit İlhanlar

  Kıbrıs meselesi, Türkler için hem dış politika açısından hem de millî bir mesele olmasından dolayı mühimdir. Meselenin kökenine baktığımızda Yunanistan’ın “Büyük Yunanistan” hayalini oluşturan “Megali İdea” fikrinden tezahür ettiğini söyleyebiliriz. Megali İdea haritası olarak oluşturulan haritada Kıbrıs’ın, Yunanistan’a dahil edilmesi ve bu amaçla yıllarca sürecek olan silahlı mücadeleleri, meseleyi bugünlere kadar getirmiştir. Kıbrıs, Osmanlı […]

Türk Cihân Hâkimiyeti Yolunda Kutlu Fetih: İstanbul’un Fethi

    İstanbul’un fethi sadece Türk tarihi açısından değil dünya tarihi açısından da çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul, tarih boyunca pek çok devletin hedefi oldu. Romalıların kutsal gördükleri İstanbul, Müslümanlar ve Türkler açısından da manevî bir önemi haizdir. Hz. Peygamber’in bu husustaki hadîsleri İstanbul’un bizler açısından manevî kıymetine bir örnektir. Bunun dışında siyasî ve […]